Huisregels

- Alle behandelaren binnen Psychologenpraktijk Oker zijn ingeschreven in het BIG register en derhalve gebonden aan de regels geldend binnen de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst), de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit houdt onder andere in dat de behandelaar een geheimhoudingsplicht heeft en dus alleen informatie aan derden (bijvoorbeeld keuringsarts, Arbodienst of verzekeringsmaatschappij) mag verstrekken met (schriftelijke) toestemming van cliënt(e). De behandelaar mag alleen in noodsituaties(bijvoorbeeld als mensen in gevaar kunnen komen) de geheimhoudingsplicht doorbreken. De behandelaar heeft geen toestemming nodig voor overleg met collega's. Deze collega's vallen onder dezelfde wetgeving en hebben dus ook een geheimhoudingsplicht.

- Cliënt(e) wordt verzocht om op een aantal momenten tijdens de behandeling vragenlijsten in te vullen om veranderingen van de klachten in beeld te brengen. De uitkomsten van de vragenlijsten worden besproken en gebruikt voor evaluatie van het behandelplan. De uitkomsten worden eveneens in geanonimiseerde vorm gebruikt door vergelijking met collega-zorgaanbieders door de SBG (Stichting Benchmark GGZ) en voor wetenschappelijk onderzoek.

- Cliënt(e) heeft kennis genomen van de informatie over de procedure en werkwijze van de praktijk welke staat vermeld op deze website.

- Uw behandelaar is uw contactpersoon gedurende de gehele behandeling. In geval van spoed/crisis buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost in uw woonplaats.

- Bij verhindering dienen afspraken minstens 24 uur van te voren worden afgezegd. Indien dit niet gebeurt, wordt bij cliënt(e) persoonlijk 50 euro in rekening gebracht. Dit is ongeacht de reden van afmelding.

- Cliënt(e) heeft zichzelf op de hoogte gebracht van de vergoedingsmogelijkheden van zijn zorgverzekeraar en is daarmee verantwoordelijk voor de betaling van de geleverde zorg.

- Psychologenpraktijk Oker behoudt zich het recht voor om de behandeling stop te zetten en incassobureau Medicas in de schakelen bij niet tijdige betaling. Bekijk deze link voor de betalingsvoorwaarden.

- Uiteraard gaan we uit van een respectvolle bejegening van iedereen.

- Mocht er enige onvrede zijn over de werkwijze of de behandelaar kan cliënt(e) dit kenbaar maken bij de betreffende behandelaar of via dit klachtenformulier zodat er naar een oplossing gezocht kan worden.

- Indien Psychologenpraktijk Oker onvoldoende gehoor kan geven aan de ingediende klacht, kan cliënt(e) terecht bij de klachtenregeling van de beroepsvereniging NVGzP.

- De behandelaar heeft het recht om de sessie en/of behandeling te beëindigen indien cliënt(e) zich misdraagt, bijvoorbeeld door (verbaal) agressief gedrag of het onder invloed zijn van middelen.